Privacy Policy

Via deze Privacy Policy informeert Kinderopvang KleinerWijs u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de AVG/GDPR stelt. Met het verstrekken van uw gegevens gaat u akkoord met onze privacy statement. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Met derden heeft Kinderopvang KleinerWijs daarom ook een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Welke gegevens worden verwerkt?
Kinderopvang KleinerWijs verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van een GOB ontvangen. Het gaat om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opvangplek, of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adresgegevens, geboortedatum, e-mailadres en overige contactgegevens, gegevens van uw kind en gegevens met betrekking tot de benodigde opvang waarvoor u zich heeft aangemeld en overige informatie/ c.q. documenten die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt Kinderopvang KleinerWijs persoonsgegevens in het kader van ontwikkelingen en evaluaties van de kinderen en voortgang van de opvang.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• de registratie en administratieve afhandeling van de opvang;
• het verzorgen van de opvang;
• het verwerken van de financiële administratie;
• om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren;
• om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Inzage in uw gegevens.
U heeft ten alle tijde de mogelijkheid en het recht op inzage van uw gegevens door online in te loggen op een beveiligde site, of de papieren versies in te zien.

• De VO heeft hierbij uitsluitend inzage in zijn eigen en verzamelde gegevens van zichzelf

Bezoekgegevens website.
Kinderopvang KleinerWijs bewaart geen gegevens en maakt geen gebruik van cookies als u onze website bezoekt.

Delen of verkopen van gegevens.
Kinderopvang KleinerWijs deelt of verkoopt geen gegevens aan derden.

Beveiliging en bewaartermijn.
Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Kinderopvang KleinerWijs bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Kinderopvang KleinerWijs mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven. Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

Recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U hebt het recht om uw persoonsgegevens en/of documenten in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt daartoe een gespecificeerd verzoek tot Kinderopvang KleinerWijs te richten door een e-mail sturen naar info@kleinerwijs.nl onder vermelding van uw naam en adres. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Kinderopvang KleinerWijs de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Datalek.
Een datalek wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens als het leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als het ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens (artikel 34a, eerste lid, Wbp). Het datalek wordt ook gemeld aan de betrokkene(n) indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens persoonlijke levenssfeer.

Wijzigingen.
Kinderopvang KleinerWijs kan deze Privacy Policy wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Een uitgebreidere en specifieke privacy policy wordt aan u uitgedeeld na ondertekenen van contract.

Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 17 september 2018.